Digitala läxförhör och prov

De digitala läxförhören och proven är tänkta att minska den tid du lägger ner på rättning. Dina elevers resultat lagras i en mycket lättanvänd databas som endast du som undervisande/ansvarig lärare har tillgång till. För att kunna använda dig av den gör du som lärare en enkel registrering. Klicka här för att registrera dig.

OBS! För digitala läxförhör och prov gäller fritt användande för alla lärare och elever som använder både Gracias text- och övningsböcker som basläromedel.

Här ger vi olika exempel på hur du kan använda de digitala läxförhören och proven (som alla finns i två versioner, en övningsvariant och en provvariant).

Som läxförhör

När ni är färdiga med t.ex. kapitel 6 i Gracias 7 kan du ge två s.k. minitest som (del av ett) läxförhör: ett som prövar det väsentligaste i kapitlet och ett som fokuserar på räkneorden 1-100. (Vi förutsätter att du tidigare meddelat eleverna vilka minitester det gäller så att de har kunnat öva.)

För allmän uppföljning/kontroll av hur eleverna arbetar

När du går igenom planering och tidsplan för arbetet med ett eller flera kapitel kan du ge eleverna i uppdrag att under arbetsperioden göra olika minitester med vissa miniresultat. När eleverna tycker att de har övat tillräckligt gör de minitesterna under lektionerna eller hemma, på dator, läsplatta eller smartphone och du får utan rättningsarbete kontroll på att eleverna kontinuerligt lär sig nya saker och inte bara satsar på en periods avslutande prov.

Som en del av ett större prov

Läs ett konkret förslag om detta nedan.

För individuell uppföljning

Du kan inför t.ex. utvecklingssamtalet söka på en elevs namn och ta fram och skriva ut hens samtliga provresultat under läsåret.

Du kan också ge en elev konkreta mål. Om t.ex. bristande hörförståelse hindrar hen från att få ett högre betyg kan hen öva på och sedan göra ett par Minitest: hörförståelse som omprov. Alternativt ett par Minitest: ordkunskap om läsförståelsen eller ordförrådet är skralt.

Lgr 11 och de digitala proven

Att arbeta i enlighet med Lgr 11 innebär att vi prövar elevernas kunskaper/färdigheter på flera olika sätt. Därför finns det i de tryckta lärarhandledningarna och lärarwebbarna till Gracias olika typer av prov: Skriftliga prov, läs- och hörförståelseprov samt prov i muntlig färdighet. De digitala läxförhören och proven prövar elevernas baskunskaper och minskar den tid du lägger ner på rättning.

Ett förslag: En kombination av digitalt prov och prov med papper + penna.

  1. Eleverna gör ett eller flera digitala prov/läxförhör.
  2. När eleverna är färdiga med den digitala delen får de ett papper med ytterligare uppgifter som de arbetar med på papper och lämnar in. Den här provdelen kan innehålla några skrivuppgifter, t.ex. att skriva en dialog, en kortare berättande text eller ett längre meddelande som du sedan rättar på vanligt sätt. Här prövar du elevernas förmåga att använda sina kunskaper i sammanhang. Pappersdelen av provet kan vara ganska begränsad eftersom du redan har kollat elevernas baskunskaper digitalt.
  3. Du rättar pappersprovet och skriver där in det digitala resultatet och lämnar ut till eleverna.
  4. De elever som inte klarar den digitala delen tillräckligt bra kan arbeta mer med övningsvarianten av provet, så att de ser vilka saker de gör fel på. Därefter gör de provvarianten en gång till direkt om lektionstiden räcker. Alternativt gör de omprov nästkommande lektion – utan att du har behövt lägga extra tid på rättning.